Koulutus

Työpajasarja 2019 – Terapeuttisen työn työnohjausta ja teoriapäivitystä psykoterapeuteille neljässä jatkokoulutustyöpajassa

Tavoite:
➢ tarjota kliinisen potilastyön ja psykoterapian työnohjausta ryhmässä sekä tutustua yhdessä terapiatyöstä nouseviin ajankohtaisiin teemoihin kliinisen tapaustyöskentelyn lomassa.
➢ Tapaustyöskentelyssä sovelletaan kognitiivis-analyyttista ja dialogista hahmotustapaa vastavuoroisuuden, terapiaprosessin ilmiöiden sekä muutoksen tarkastelussa.

Kouluttajat ja työnohjaajat:
➢ KAT-kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksessa 2018-2019 opiskelevat KAT-psykoterapeutit.

Paikka ja aikataulut:
➢ Tunnetila, osoite: Annankatu 29, 00100 Helsinki. Työpajaan on mahdollista osallistu myös SKYPE-yhteydellä. Työpaja 2019 toteutuu 4 tapaamiskertana lauantaisin 27.4., 31.8., 12.10. ja 9.11.2019 klo 10.00-15.00.

Työpajakertojen teemat:
1. Työpaja la 27.4.2019
• Kuvat terapeutin itsereflektion ja asiakastyön prosessin reflektion
näkökulmasta. Kouluttaja: Mimmu Rankanen.                                                                 • Huumori psykoterapiassa. Kouluttaja: Pirkka Haanpää.

2. Työpaja la 31.8. 2019
• Psykoterapiasoveltuvuuden arviointi KAT -näkökulmasta. Kouluttaja: Juha Savolainen
• Keholliset menetelmät KAT -terapeutin työvälineinä. Kouluttajat: Minna Jentze – von Bonsdorff ja Sari Kuitunen.

3.Työpaja la 12.10.2019
• Minätilat psykoterapiassa. Kouluttajat: Riikka Jatila ja Eila-Kaarina Immonen
• Suorittamisen työstäminen psykoterapiassa. Kouluttaja: Pekka Riihimäki

4. Työpaja la 9.11.2019
• Edistysaskelia ja takapakkeja – Assimilaatiomalli apuna
psykoterapiamatkalla • Kouluttaja: Hanne-Leona Luomajoki.
• Yhteistyösuhteen katkokset ja niiden työstäminen psykoterapiassa. Kouluttaja: Nina Torkler

Työpajakerran alustava aikataulu:
➢ klo 10-11 Alustus 1. teemasta, harjoituksia ja keskustelua omien tapausten nostamien kysymysten ja mahdollisen ennakkolukemiston pohjalta.
➢ klo 11-12.15 Kliinisen asiakastyön ja psykoterapian työnohjausta sisältäen vähintään yhden osallistujien tuoman tapauksen käsittelyä.
➢ klo 12.15 – 12.45 Kahvitauko
➢ klo 12.45 – 13.45 Alustus 2.teemasta, harjoituksia, ja keskustelua omien tapausten nostamien kysymysten ja mahdollisen ennakkolukemiston pohjalta.
➢ klo 13.45 -15 Kliinisen asiakastyön ja psykoterapian työnohjausta sisältäen vähintään yhden osallistujien tuoman tapauksen käsittelyä.

Ryhmätyönohjaus: Kussakin työpajassa on tilaa kerran teemaan liittyvän keskustelun lisäksi kahden osallistujan tapauksen työnohjaukseen. Huomioi, että tällainen ryhmätyönohjaus ei korvaa potilastyön tiiviimmän yksityönohjauksen tarvetta.

Hinta:
➢ Työnohjaustyöpajakerta a 185,00 €/työpaja, koko työpajasarjan hinta on yhteensä 740,00 € (alv 0 %).
➢ Työnohjauspajasarjaan osallistuminen edellyttää KAT -yhdistyksen jäsenyyttä. Sitova ilmoittautuminen: sihteeri@katyhdistys.fi 15.4.2019 mennessä.
➢ Kerro ilmoittautuessasi
a) osallistutko koko sarjaan vai
b) osallistutko yksittäisille työpajakerroille, kuinka monelle ja mille kerroille?
➢ Työpaja toteutuu, jos osallistujia kullekin kerralle työpajakerralle on vähintään viisi.

Kouluttaudu psykoterapeutiksi! Seuraavan kognitiivis-analyyttisen psykoterapiakoulutuksen hakuaika on 1.2.2019-28.2.2019. Koulutus alkaa syyskuussa 2019 ja koulutuksen järjestäjät ovat Helsingin yliopisto ja Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. Koulutus toteutuu Helsingissä sekä Sibelius Akatemian musiikkikeskus Kallio Kuninkalan tiloissa Järvenpäässä. Koulutukseen kuuluvat yhteiset opinnot (5pv) järjestetään Helsingissä. Linkissä lisätietoa hakuperusteista, koulutuksen sisällöstä, hinnasta ja kouluttajista.

kognitiivis-analyyttinen_aikuisten_yksilopsykoterapian_koulutusohjelma_-_esite_ja_hakuopas_2019_0

 

 

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry järjestämiä täydentäviä lyhyempiä koulutuksia ja työpajoja:

Ei tällä hetkellä meneillään olevia täydentäviä lyhyempiä koulutuksia.

 

KAT-koulutuksen hakemisen kriteerit:

Ennen 1.1.2012 alkaneet, meneillään olevat Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutukset toteutuivat KAT-yhdistyksen voimassa olevien koulutuskriteerien mukaan.

Vuoden 2012 alusta astui voimaan asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a, jonka mukaan psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavan koulutuksen tulee olla yliopiston tai yliopiston yhdessä ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa järjestämää. Suoritettuaan koulutuksen opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Opiskelijat otetaan yliopiston (täydennyskoulutus)opiskelijoiksi ja he suorittavat  yliopiston opetuksesta ja asiantuntijaorganisaation opetuksesta muodostuvan koulutuksen.

1.1.2012 jälkeen kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on toteutunut yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Viimeisimmät Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutuvat KAT-psykoterapeuttikoulutukset alkoivat vuosina 2015 ja 2017.  Viimeisin Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutuva kouluttajakoulutus alkoi 2018.

Hakukelpoisuuden kriteerit noudattavat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) § 2a asettamia ehtoja hakijan taustakoulutuksesta sekä työkokemuksesta. Lisäksi hakija osallistuu ennen koulutuksen alkua asetuksen edellyttämään soveltuvuuden arviointiin.

KAT-psykoterapeuttikoulutuksien perusrakenne:

Koulutus on laajuudeltaan 65 op ja kestää 3,5 vuotta. Lähiopetus toteutetaan pääosin syys- ja kevätlukukausien aikana noin joka toinen kuukausi pidettävinä kahden-kolmen päivän seminaareina. Koulutuksen alkaessa opiskelijat saavat koko koulutusohjelman. Koulutusohjelma koostuu seuraavista kolmesta opintojaksosta:

1) Teoria- ja menetelmäopinnot:

  1. a) Teoria- ja kliinisiä seminaareja sekä muuta omatoimista teoria- ja menetelmäopiskelua 34op: lähiopetuspäiviä koulutusohjelmakohtaisesti on 35pv (8 – 10pv/lukuvuosi), jonka lisäksi 5pv kaikille yliopiston psykoterapeuttikoulutettaville yhteistä lähiopetusta. Muu teoria- ja menetelmäopiskelu sisältää mm pienryhmä- ja lukupiirityöskentelyä 3-4 kertaa/vuosi, kirjallisuuteen perehtymistä ja referaattien laatimista, omien tapausesimerkkien valmistelu, hoitoprosessien kuvaus ja esittäminen seminaareissa, verkkopohjaista työskentelyä sekä muuta omatoimista opiskelua. Lisäksi teoriaopintoihin kuuluu kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteiset opinnot 5op.
  2. b) Opinnäytetyö 10 op: esim. kognitiivis-analyyttisen psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa kirjallinen työ, esitys kongressissa, tai kehittämisprojekti ja siihen liittyvä ohjaus ja tarkastus.

2) Psykoterapeuttinen potilastyö ja sen työnohjaus:

Vähintään 300 tuntia psykoterapeuttista potilastyötä sisältäen 5-8 loppuunsaatettua ja työnohjattua kognitiivisanalyyttista koulutushoitoa, esim. 5 lyhyttä (vähintään 16 käyntikertaa) ja 1-2 pitkää, vähintään vuoden kestävää hoitoa (vähintään 40 käyntikertaa). Työnohjaus toteutetaan yksilö- tai ryhmätyönohjauksena 2-3 hengen ryhmässä, yhteensä 120 h sekä työnohjaukseen valmistautuminen, 12 op)

3) Koulutuspsykoterapia: yksilöpsykoterapiaa 80 h ja siihen valmistautuminen, 4op. Koulutuspsykoterapia voi olla kognitiivisanalyyttista, kognitiivista, integratiivista, psykodynaamista tai psykoanalyyttista psykoterapiaa. Koulutusterapiaksi suositellaan ensisijaisesti kognitiivis-analyyttista psykoterapiaa. Koulutuspsykoterapiaksi on tapauskohtaisesti mahdollista hyväksyä aikaisemmin käyty, kriteerit täyttävä psykoterapia. Tällöin edellytetään 16h KAT-psykoterapiaa koulutuksen aikana. Koulutuspsykoterapia tulee käydä vaativan erityistason (VET) psykoterapeutilla. Lisäksi koulutusohjelmaan kuuluu asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) edellyttämä osaamisen osoittaminen näytöllä. Näyttö rakentuu koko koulutusohjelman ajalta aktiivisesta osallistumisesta koulutukseen ja sen eri osien suorittamisesta hyväksytysti.