Koulutus

Kouluttaudu kognitiivis-analyyttiseksi psykoterapeutiksi!

Helsingin yliopiston psykoterapiakoulutuksessa on tarjolla Kog­ni­tii­vis-ana­lyyt­ti­nen ai­kuis­ten ja nuor­ten yk­si­löp­sy­ko­te­ra­pian kou­lu­tus­oh­jel­ma 65 op KAT koulutus.

Koulutusohjelmien tarkemmat esittelyt ylläolevassa linkissä. Hakuohjeet tässä linkissä, ja hakuaika on 1.-28. helmikuuta 2021.

KAT-koulutuksen hakemisen kriteerit:

Ennen 1.1.2012 alkaneet, meneillään olevat Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutukset toteutuivat KAT-yhdistyksen voimassa olevien koulutuskriteerien mukaan.

Vuoden 2012 alusta astui voimaan asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a, jonka mukaan psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavan koulutuksen tulee olla yliopiston tai yliopiston yhdessä ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa järjestämää. Suoritettuaan koulutuksen opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Opiskelijat otetaan yliopiston (täydennyskoulutus)opiskelijoiksi ja he suorittavat  yliopiston opetuksesta ja asiantuntijaorganisaation opetuksesta muodostuvan koulutuksen.

1.1.2012 jälkeen kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on toteutunut yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Viimeisimmät Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutuvat KAT-psykoterapeuttikoulutukset alkoivat vuosina 2015,  2017 ja 2019.  Viimeisin Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutuva kouluttajakoulutus alkoi 2019.

Hakukelpoisuuden kriteerit noudattavat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) § 2a asettamia ehtoja hakijan taustakoulutuksesta sekä työkokemuksesta. Lisäksi hakija osallistuu ennen koulutuksen alkua asetuksen edellyttämään soveltuvuuden arviointiin.

KAT-psykoterapeuttikoulutuksien perusrakenne:

Koulutus on laajuudeltaan 65 op ja kestää 3,5 vuotta. Lähiopetus toteutetaan pääosin syys- ja kevätlukukausien aikana noin joka toinen kuukausi pidettävinä kahden-kolmen päivän seminaareina. Koulutuksen alkaessa opiskelijat saavat koko koulutusohjelman. Koulutusohjelma koostuu seuraavista kolmesta opintojaksosta:

1) Teoria- ja menetelmäopinnot:

  1. a) Teoria- ja kliinisiä seminaareja sekä muuta omatoimista teoria- ja menetelmäopiskelua 34op: lähiopetuspäiviä koulutusohjelmakohtaisesti on 35pv (8 – 10pv/lukuvuosi), jonka lisäksi 5pv kaikille yliopiston psykoterapeuttikoulutettaville yhteistä lähiopetusta. Muu teoria- ja menetelmäopiskelu sisältää mm pienryhmä- ja lukupiirityöskentelyä 3-4 kertaa/vuosi, kirjallisuuteen perehtymistä ja referaattien laatimista, omien tapausesimerkkien valmistelu, hoitoprosessien kuvaus ja esittäminen seminaareissa, verkkopohjaista työskentelyä sekä muuta omatoimista opiskelua. Lisäksi teoriaopintoihin kuuluu kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteiset opinnot 5op.
  2. b) Opinnäytetyö 10 op: esim. kognitiivis-analyyttisen psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa kirjallinen työ, esitys kongressissa, tai kehittämisprojekti ja siihen liittyvä ohjaus ja tarkastus.

2) Psykoterapeuttinen potilastyö ja sen työnohjaus:

Vähintään 300 tuntia psykoterapeuttista potilastyötä sisältäen 5-8 loppuunsaatettua ja työnohjattua kognitiivisanalyyttista koulutushoitoa, esim. 5 lyhyttä (vähintään 16 käyntikertaa) ja 1-2 pitkää, vähintään vuoden kestävää hoitoa (vähintään 40 käyntikertaa). Työnohjaus toteutetaan yksilö- tai ryhmätyönohjauksena 2-3 hengen ryhmässä, yhteensä 120 h sekä työnohjaukseen valmistautuminen, 12 op)

3) Koulutuspsykoterapia: yksilöpsykoterapiaa 80 h ja siihen valmistautuminen, 4op. Koulutuspsykoterapia voi olla kognitiivisanalyyttista, kognitiivista, integratiivista, psykodynaamista tai psykoanalyyttista psykoterapiaa. Koulutusterapiaksi suositellaan ensisijaisesti kognitiivis-analyyttista psykoterapiaa. Koulutuspsykoterapiaksi on tapauskohtaisesti mahdollista hyväksyä aikaisemmin käyty, kriteerit täyttävä psykoterapia. Tällöin edellytetään 16h KAT-psykoterapiaa koulutuksen aikana. Koulutuspsykoterapia tulee käydä kouluttajapsykoterapeutilla (vaativa erityistaso, VET) . Lisäksi koulutusohjelmaan kuuluu asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) edellyttämä osaamisen osoittaminen näytöllä. Näyttö rakentuu koko koulutusohjelman ajalta aktiivisesta osallistumisesta koulutukseen ja sen eri osien suorittamisesta hyväksytysti.