KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS kevät 2018-syksy 2019

KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

 

KOULUTUKSEN YLEISESITTELY:

Kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus vastaa laajuudeltaan ja sisällöltään vähintään Valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion muistiossaan 29.1.2013 ja 18.2.2013 määrittelemiä kouluttajapsykoterapeuttikouluttajakoulutuksen osaamistavoitteita. Koulutus on kaksivaiheinen. Kognitiivis-analyyttisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen ensimmäisen vaiheen muodostaa kognitiivis-analyyttisen psykoterapian toistaiseksi 4-vuotinen koulutuskokonaisuus (75 – 80 op). Tämän vaiheen jälkeen toteutuva kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen toinen vaihe on 2-vuotinen ja sen laajuus on vähintään  42 op

Kognitiivis-analyyttisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen (laajuus yhteensä 117 – 122 op, psykoterapeuttikoulutuksen opintopistemäärästä riippuen) suoritettuaan KAT-psykoterapeutti voi toimia hoitosuhdetyön ja kognitiivis-analyyttisen psykoterapian työnohjaajana ja kouluttajana.  Lisäksi kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus antaa pätevyyden soveltaa kognitiivis-analyyttista ja dialogista hahmotustapaa  työnohjauksen erilaisille  muille toiminta-alueille kuten työyhteisöjen, organisaatioiden, esimiestyön,  johtamisen ja työelämän muutoksen kysymyksiin.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMISEN EDELLYTYKSET:

 

KAT-kouluttajakoulutukseen hakeutuvalla tulee olla

 1. KAT-psykoterapeutin pätevyys, joka on merkitty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Myös muun soveltuvan integratiivisen psykoterapeuttikoulutuksen antama psykoterapeuttipätevyys hyväksytään, mikäli koulutushoidot (5-8 hoitoa, joista yksi pitkä, vähintään 40 käyntiä) ovat toteutuneet KAT-VET työnohjauksessa).
 2. Kokemusta psykoterapeuttina toimimisesta psykoterapeuttikoulutuksen jälkeen, joka vastaa vähintään vuoden mittaista kokopäiväistä työtä (noin 15 – 20 asiakasta viikossa).
 3. Portfoliolla osoitettu näyttö jatkuvasta ja säännöllisestä työskentelystä psykoterapeuttina ja oman psykoterapeutin ammattitaidon ylläpitämisestä   psykoterapeuttikoulutuksen jälkeen.
  1. KAT-VET-työnohjaajan lausunto, jossa arvioidaan hänen tapaansa tehdä psykoterapeuttista työtä kognitiivis-analyyttisen psykoterapian keinoin.
  2. Haastattelemalla todettu henkilökohtainen soveltuvuus kouluttajapsykoterapeutiksi sekä mahdollisuus osallistua koulutukseen.
  3. Mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista työtä, työnohjausta ja koulutustyötä koulutuksen aikana.
  4. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n psykoterapeuttijäsenyys.

 

KOULUTUSVAATIMUKSET:

KAT kouluttajapsykoterapeuttikoulutus. KAT-kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen toinen vaihe on prosessinomainen koulutuskokonaisuus, joka toteutuu KAT-psykoterapeuttikoulutuksen jälkeen ja sen kesto on kaksi vuotta. KAT kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen toinen vaihe sisältää kontaktiopetusta vähintään 200 tuntia.

Koulutus koostuu seuraavista osuuksista:

 

 1. Kliinisten taitojen opintokokonaisuus (yhteensä 24 op) sisältäen
 • teoria- ja menetelmäopintoja (11 op) joihin sisältyy kontaktiopetusta 12 päivää (96 tuntia) sekä seminaareihin valmistautumista, omatoimista työskentelyä vertaisryhmässä ja verkkopohjaisessa oppimisympäristössä ja muuta kirjallisuus- ja menetelmäopiskelua vähintään 200 tuntia (*.
 • työnohjausta yhteensä 10 op, vähintään 100 h (** (perustuen vähintään 250 tuntiin psykoterapeuttista potilastyötä sisältäen 4 vähintään koulutushoitoa, joista yksi pitkä, vähintään 40 käyntiä). Työnohjauksen opintopistemäärän laskemisessa käytetään kerrointa 2,7 työnohjaustuntia kohti. Työnohjaus voi olla joko ryhmämuotoista tai yksilötyönohjausta.
 • koulutuspsykoterapiaa vähintään 60 tuntia (3 op). Koulutuspsykoterapian opintopistemäärän laskemisessa käytetään kerrointa 1,35 terapiatuntia kohti. KAT -psykoterapeutin ja KAT-kouluttajapsykoterapeutin oma koulutusterapia voi olla kognitiivis-analyyttista, integratiivista, kognitiivista tai analyyttista psykoterapiaa. Mikäli aiempi psykoterapia on ollut muuta kuin       kognitiivis-analyyttistä edellytetään KAT-kouluttajapsykoterapeutti- ja työnohjaajakoulutuksen aikana toteutuvaa 16 käynnin KAT-psykoterapiajaksoa. Omalla psykoterapeutilla tulee olla kyseisen psykoterapian kouluttajakoulutus ja/tai VET psykoterapeuttipätevyys, joka on merkitty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

 

 1. Työnohjauksen ja kouluttamisen pedagogisten opintojen opintokokonaisuus (5 op) sisältäen
 • kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoria- ja ohjausopintoja (3 op), joihin sisältyy kontaktiopetusta 9 päivää       (72 tuntia) sekä omatoimista työskentelyä, vertaisryhmässä ja verkkopohjaisessa oppimisympäristössä (vähintään 10 tuntia) (*
 • kouluttajana toimimista vähintään 10 tuntia, jonka laajuus on 2 op, sisältäen 44 tuntia valmistelutyötä,
 • työnohjaajana ja vertaistyönohjaajana toimimista vähintään 10 tuntia (** ,
 • työnohjaustaitojen ohjausta vähintään 10 tuntia, mikä voi toteutua osana edellisessä kohdassa mainittua psykoterapeuttisen työn työnohjausta.

 

 1. Tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuus (13 op) sisältäen
 • tutkimustaitojen opetusta ja opinnäytetyön ohjausta, joiden laajuus on 3 op ja joihin sisältyy kontaktiopetusta ja -ohjausta 4 päivää, 32 tuntia.
 • opinnäytetyö, jonka laajuus on 10 op. Opinnäytetyö voi olla tutkimusprojekti tai omaan kliiniseen psykoterapeuttiseen työhön tai työnohjaukseen liittyvä syventävä kirjallinen projektityö tai katsaus.

 

 1. Aikaisempien opintojen hyväksi lukeminen

Kognitiivis-analyyttisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen suorittamisessa voidaan soveltuvin osin ottaa huomioon koulutettavan aiempia joko koti- tai ulkomaisia KAT -opintoja, saatua ja annettua työnohjausta sekä muita suorituksia ja näyttöjä. KAT-yhdistyksen koulutusvaliokunta arvioi korvaavuuden tapauskohtaisesti.

(* Aikaisempien KAT-kouluttajapsykoterapeuttikoulutusta edeltävien ja psykoterapeuttikoulutuksen jälkeisten täydennyskoulutussuoritusten hyväksi lukeminen teoria- ja menetelmäopintojen osalta voi olla enintään 4 op  Koulutuksen prosessiluonteisuus  edellyttää, että kliinisten taitojen ja kouluttajana toimimisen  teoria- ja menetelmäopinnoissa aikaisempien opintojen hyväksi lukeminen koskee  muita teoria- ja menetelmäopintoja kuin seminaariosallistumisia koulutuksessa.

 

(** Aikaisemman kouluttajapsykoterapeuttikoulutusta edeltävän ja psykoterapeuttikoulutuksen jälkeisen saadun ja annetun suoraan potilastyöhön kohdistuvan työnohjauksen hyväksi lukeminen voi olla enintään 20 % koulutuksen edellyttämästä tuntimäärästä.

 

 

 

 

KOULUTTAJAT

 

Kognitiivis-analyyttisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen kouluttajat ovat KAT-kouluttajapsykoterapeutteja tai oman alansa pätevöityneitä asiantuntijoita. Pääkouluttajana toimii KAT-kouluttaja Soile Tikkanen, ja muina kouluttajina ovat mm. brittiläinen KAT-kouluttaja Tim Sheard, KAT VET Minna Martin, KAT- psykoterapeutti Leena Särkelä ja psykoterapeutti Sami Kivikkokangas,  KAT-kouluttaja Mikko Räsänen, integratiivinen VET psykoterapeutti Harri Valkonen ja psykoanalyytikko Anna Lilja.

 

 

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖKOKONAISUUDET

 

Koulutus on kaksivuotinen ja toteutuu neljänä lukukautena keväästä 2018 syksyyn 2019. Koulutus rakentuu 25 koulutuspäivälle kahden vuoden aikana ja niitä täydentävälle vertaisryhmätyöskentelylle, verkko-opiskelulle ja ennakkolukemistoille.  Koulutuspäivät toteutuvat kaksipäiväisinä (to-pe klo 9-16 ) ja koulutuksen päätösseminaari kolmipäiväisenä (to-la). Koulutuspaikkana on Studio Soleil, os. Dosentintie 7 D, Helsinki.

 

Seminaaripäivät jakautuvat teoreettiseen osaan ja kliiniseen osaan. Teoreettisessa osassa keskustellaan aiheeseen johdattelevan tai sitä kokoavan luennon ja vuorossa olevan esilukijan päivän teoreettiseen teemaan tekemän koonnin pohjalta. Seminaaripäivän kliinisessä osassa käsitellään kouluttajan johdolla ja vertaistyönohjauksessa opiskelijoiden vuorollaan esittelemiä omia potilastapauksia tai muuta kliinistä tai työnohjausmateriaalia päivän teoreettisen teeman näkökulmasta.

 

Seminaarien teemat ja ajankohdat:

 

 1. lukuvuosi 2018

 

Kevät 2018 (3 kaksipäiväistä seminaaria, yht. 6 pv)

 

 • Peruskäsitteet I: KAT – hahmotustavan kertausta ja päivitystä. Havainnoiva suhde ja havaitsijapositio – itsehavainnoinnin epäjatkuvuus.
 • seminaari to-pe 25. – 26.1.2018 (2 pv), kouluttaja Soile Tikkanen.
  • Psykoterapian ja muutoksen prosessit I: Yhteistyösuhde psykoterapeutin ja työnohjaajan toimintaympäristönä. Embodied relationship and therapeutic space.
 • seminaari to-pe 8. – 9.3.2018 (2 pv), kouluttaja Tim Sheard.
  • Ammatillinen kehittyminen ja työnohjaus I: Psykoterapeutin kehittymispolku. Psykoterapian työnohjauksen perusteita – työnohjauksen kohteet ja taustateoriat.

Opinnäytetyö osana kouluttajana kehittymisen prosessia I: Oman projektin suunnittelun ja toteuttamisen vaiheet.

 • seminaari to-pe 17. – 18.5.2018, kouluttajina Leena Särkelä ja Sami Kivikkokangas (1.pv.) sekä Soile Tikkanen (2.päivä).

 

Syksy 2018 (3 kaksipäiväistä seminaaria, yht. 6 pv)

 

 • Peruskäsitteet II: Tapausjäsennykset psykoterapian ja työnohjauksen työvälineinä: KAT ja DSA sekä eri terapiasuuntausten tapausjäsennyksiä.Tapauskohtaisen tuloksellisuuden arviointi.
 • seminaari to-pe 30. – 31.8.2018, kouluttaja Soile Tikkanen.
  • Psykoterapian ja työnohjauksen muutoksen prosessit II: Lähikehityksen vyöhyke ja muutoksen esteet sekä niiden työstäminen psykoterapiassa ja työnohjauksessa.
 • seminaari to-pe 25. – 26.10.2018, kouluttaja Hely Kalska.
  • Ammatillinen kehittyminen ja työnohjaus II: Psykoterapian ja KAT:in kouluttamisen ja koulutustyönohjausten perusteita. Työnohjauksen välineet.

Opinnäytetyö osana kouluttajana kehittymisen prosessia II: Psykoterapiatutkimuksen metodologiaa

 • seminaari to-pe 13. – 14.12.2018, kouluttaja Soile Tikkanen.

 

 

 1. lukuvuosi 2019

 

Kevät 2019 (3 kaksipäiväistä seminaaria, yht.6 pv)

 

 • Peruskäsitteet III: KAT:in, psykoterapian ja työnohjauksen teoriahistoria 1 – keskeisiä käsitteitä klassikoista nykypäivään – terapiasuhteen erilaiset jäsennykset psykoterapian historiassa, transferenssi ja terapeutin vastatunteet
 • seminaari to-pe 17. – 18.1.2019, kouluttaja Harri Valkonen

Psykoterapian ja työnohjauksen muutoksen prosessit III: Psykoterapian muutosmallit. Lyhyen intervention ja pitkän psykoterapian muutosprosessit psykoterapian ja työnohjauksen kannalta. Opinnäytetyö osana kouluttajana kehittymisen prosessia III: Projektityön ja oman kliinisen työn tutkimisen taidot.

 • seminaari to-pe 14. – 15.3.2019, kouluttaja Soile Tikkanen sekä seminaarin tapauskäsittelyssä mukana psykoanalyytikko Anna Lilja ja integratiivinen VET psykoterapeutti Harri Valkonen sekä mahdollisesti kognitiivinen psykoterapeutti, mikä täsmentyy myöhemmin.
  • Ammatillinen kehittyminen ja työnohjaus III: Ryhmät ja työyhteisöt psykoterapeutin ja työnohjaajan toimintaympäristönä. Menetelmiä kokemuksellisen oppimiseen KAT-terapiassa ja työnohjauksessa.
 • seminaari to-pe 23. – 24.5.2019, kouluttaja Mikko Räsänen.

 

 

Syksy 2019 (2 kaksipäiväistä seminaaria ja yksi kolmipäiväinen, yht. 7 pv)

 

 • Peruskäsitteet IV: KAT:in, psykoterapian ja työnohjauksen teoriahistoria 2 – keskeisiä käsitteitä klassikoista nykypäivään – Objektisuhdeteorian ja varhaisen vuorovaikutuksen tutkimuksen teoriahistoriaa: varhaiset   ahdistuksen käsittelykeinot, dissosiaatio, toiseuden taju ja suhteessa olemisen kehitykselliset lähtökohdat. Psykoterapian ja työnohjauksen eettiset kysymykset.(1. pv). Opinnäytetyö osana kouluttajana kehittymisen prosessia III: Oman projektityön/katsauksen loppuun saattaminen ja esittelyyn valmistautumista (2 pv).
 • seminaari to-pe 29. – 30.8.2019, kouluttaja Soile Tikkanen.
  • Psykoterapian ja muutoksen prosessit IV: Kehollinen ja kokemuksellinen työskentely yksilöiden ja ryhmien kanssa.
 • seminaari to-pe 17. – 18.10.2019, kouluttaja Minna Martin.
  • Ammatillinen kehittyminen ja työnohjaus IV: Työelämän muutos, johtamisen ja esimiestyön työnohjaus, työyhteisöjen haastavat asetelmat ja niiden työstäminen dialogisin menetelmin. Terapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana jaksaminen. Opinnäytetyö osana kouluttajana kehittymisen prosessia III: Opinnäytetyön loppuun saattaminen ja esittely.
 • seminaari to-la (!) 12. – 14.12.2019, kouluttajat Mikko Räsänen (1. pv) ja Soile Tikkanen (2. ja 3.pv.).

Muu teoria- ja menetelmäopiskelu koulutuksen aikana sisältää seminaareihin valmistautumisen  ja niihin liittyvien  ennakkotehtävien lisäksi omatoimista kirjallisuuteen perehtymistä ja opitun kirjallista reflektointia, vertaisryhmässä tapahtuvaa työskentelyä seminaarien välissä  sekä  opinnäytetyöhön liittyvää kirjallisuuteen perehtymistä ja kirjallista työskentelyä.

 

Koulutushakemukseen tulee sisältyä

 • Hakijan vapaamuotoinen selvitys, miksi on hakemassa KAT-kouluttajapsykoterapeuttikoulutukseen sekä hänen mahdollisuuksistaan tehdä psykoterapeuttista työtä ja toimia työnohjaajana ja tehdä koulutustyötä koulutuksen aikana.
 • Todistus psykoterapeuttikoulutuksesta ja sen Valvira-rekisteröinnistä.
 • Koulutus- ja työnäytteiden portfolio, josta käy selville
  • hakijan peruskoulutus sekä työkokemus mielenterveystyössä ja muualla,
  • psykoterapeuttikoulutuksen jälkeinen työkokemus psykoterapeuttina,
  • psykoterapeuttiseen työhön ja muuhun perustyöhön saatu työnohjaus (työnohjaustunnit, ajankohdat, työnohjaajat)
  • hakijan antama työnohjaus (työnohjaustunnit, ajankohdat, työnohjauksen kohderyhmät)
  • ammattitaidon ylläpitäminen ja kouluttautuminen psykoterapeuttina sekä muu jatkokoulutus (koulutuspäivät, kongressit, kehittämisprojektit, omat esitykset jne.)
   • Viimeisimmän KAT-työnohjaajan todistus, jossa arvioidaan hakijan tapaa tehdä psykoterapeuttista työtä kognitiivis-analyyttisen psykoterapian keinoin.
  • Hakijalta edellytetään KAT-yhdistys ry:n jäsenyyttä.

Hakemus yhtenä sähköisenä tiedostona sisältäen todistuskopiot toimitetaan 1.12.2017 mennessä, os. soile.tikkanen@mailsuomi.com

Hakijoiden haastattelut toteutuvat viikoilla 49 – 50. Tieto valinnoista viikolla 51.

Koulutuspaikan sitova vastaanottaminen koulutukseen hyväksytyksi tulon jälkeen 31.12.2017 mennessä.

 

 

Koulutuksen hinta määräytyy koulutuspaikan sitovasti vastaanottaneiden määrän perusteella. Alustava arvio koulutuksen hinnan muodostumisesta.

 • 5810,00 € koko koulutus ja 1453,00 € /lukukausi (4 kpl), jos 10 opiskelijaa
 • 4000,00 € koko koulutus ja 1000,00 € /lukukausi (4 kpl), jos 16 opiskelijaa
 • 3395,00 € koko koulutus ja 849,00 € /lukukausi (4 kpl), jos 20 opiskelijaa

 

 

Koulutuksen hinta ei sisällä maksua soveltuvuushaastattelusta (50 €), omaa koulutuspsykoterapiaa eikä työnohjausta, jotka opiskelija maksaa suoraan haastattelijalleen, psykoterapeutilleen ja työnohjaajilleen.  Aiempien opintojen hyväksi lukeminen (max 4 op) voi vaikuttaa opiskelijakohtaisesti koulutuksen hintaan  (max – 200,00 €).